Projektový manažér grantov

Place of Business Vápenka 4, Bratislava

Employment Fulltime

Turn-out Date dohodou

Salary 1500€

Chceš byť súčasťou tímu, ktorý je zodpovedný za získanie výskumných projektov z grantových schém? Chceš sa primárne podieľať na ich implementácii? Vyznáš sa v špecifikách Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (predtým OP Výskum a inovácie)? Máš zmysel pre detail, analytické a logické myslenie, vieš vidieť veci v širších súvislostiach a rád pracuješ v dynamickom prostredí, kde sú nové výzvy takmer na dennom poriadku? Ak je tvoja odpoveď ÁNO, tak Ťa veľmi radi spoznáme bližšie.

Čo ponúkame my:

  • Príležitosť byť súčasťou tímu top expertov, ktorí vyvíjajú unikátne technologické riešenie, s veľkým dopadom na globálnu energetiku
  • Podieľať sa na výskume a implementovať know-how do praxe
  • Odborne sa rozvíjať a neustále získavať nové skúsenosti
  • Pohodlné parkovanie priamo pred budovou, práca v príjemnom prostredí, flexibilný pracovný čas, dni voľna navyše a ďalšie

Tvojou prácou bude:

  • Príprava projektu a príloh (rozpočet, čestné vyhlásenia, povinné prílohy) podľa požiadaviek výzvy, detailné naštudovanie výzvy, presné vypĺňanie dokumentácie a finálna kontrola projektu a jeho príloh podľa podmienok výzvy
  • Spolupráca s technickým tímom a ďalšími odbornými oddeleniami, koordinácia projektového tímu partnera, písanie administratívnych častí projektu a revízia odborných sekcií
  • Počas implementácie projektu spracúvať podklady k žiadostiam o platbu, kompletizovať a kontrolovať podpornú dokumentáciu ako napr. pracovné výkazy, kumulatívne mesačné výkazy práce, výpočet oprávnených výdavkov atď., spracúvať podklady k monitorovacím správam, dohliadať na súlad dokumentácie s príručkou pre prijímateľa, projektovými zmluvami, usmerneniami, legislatívou a ďalšími relevantnými dokumentami
  • Spracúvanie následných monitorovacích správ projektov počas dopadového obdobia
  • Vyhľadávanie projektových príležitostí a nových výziev pre naše výskumné projekty

Radi Ťa spoznáme, ak máš:

• Vysokoškolské vzdelanie (preferované ekonomického alebo aj technického zamerania)
• Znalosť anglického jazyka na pokročilej úrovni
• Minimálne 3 ročné skúsenosti ideálne s implementovaním projektov financovaných zo štrukturálnych fondov alebo štátneho rozpočtu (preferenčne OP II (predtým OP VaI), OP VaV, OP                     KaHR, APVV, stimuly MŠ)
• Znalosť problematiky a legislatívy štrukturálnych fondov
• Zmysel pre detail a systematickú prácu
• Analytické a logické myslenie
• Proaktivita a schopnosť pracovať samostatne
• Schopnosť vnímať veci v širších súvislostiach
• Dobré koordinačné a komunikačné zručnosti
• Schopnosť pracovať pod tlakom a s časovými obmedzeniami
• Nutná znalosť práce v prostredí ITMS2014+

Informácie o výberovom konaní:

K motivačnému listu a životopisu prosíme priložiť zoznam projektov, na ktorých podaní ste sa podieľali z pozície subjektu žiadateľa alebo partnera projektu. Informácie o projekte, na ktorého podaní ste sa podieľali by mali byť nasledovné: kód výzvy, názov projektu, výška celkových výdavkov za subjekt pre ktorý ste pracovali, výška celkových výdavkov projektu, počet partnerov, informácia či sa projekt zazmluvnil.

 

Contact person:

Send us Your CV


(1) I agree that GA Drilling may process my personal data submitted through my CV. Personal data is collected for purpose of registering me as an applicant for the position, and will be retained in the company records for 2 years after hiring process is concluded. For further information about my personal data and my rights I can visit Privacy and Cookie Policy.

(2) I can withdraw my consent at any time. Withdrawal of the consent has lasting effect. I can withdraw my consent by the way of online form or by ways defined in Privacy and Cookie Policy. I can ask for correction, deletion or restriction of my personal data in the same way. For further information about my personal data and my rights I can visit Privacy and Cookie Policy.

This site uses cookies to provide services, personalise ads and to analyse traffic. You consent to our cookies if you continue to use our website. More info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close