GA Drilling (bývalé Geothermal Anywhere) s radosťou oznamuje svoju účasť v FP7 konzorciu projektu STOICISM vedenom spoločnosťou spracovávajúcou priemyselné minerály a skladajúcom sa zo 17 partnerov z 8 rôznych európskych krajín. Kľúčoví prispievatelia k tejto multidisciplinárnej platforme predstavujú niekoľko univerzít, špecializovaných malých a stredných podnikov & korporácií, obchodných združení, ako aj výskumné ústavy aplikovaného výskumu.

Zameranie projektu STOICISM bude na rozvoj udržateľných a inovatívnych riešení pre spracovanie minerálov a spôsoby ako znižovať uhlíkovú stopu niekoľkých kalcinovaných priemyselných minerálov, čím sa zameria na celý dodávateľský reťazec od ťažby cez zhodnotenie odpadov až po optimalizáciu funkčnosti pre koncových užívateľov. Povedané detailnejšie, inovatívnetechnológie budú testované pre zhodnotenie, sušenie a kalcináciu minerálov, najmä pre kremeliny (DE), perlit a íl a nové technológie budú hodnotené z energetického hľadiska. Napokon budú realizované procesy aplikované aj na iné priemyselné minerály.

back to top