Politika kvality

V spoločnosti GA Drilling sa snažíme poskytovať všetky riešenia tak, aby boli vo svojej oblasti priekopnícke. Naše produkty sú výsledkom integrácie moderných technológií a výsledkov vlastného výskumu.
Naši zákazníci sú jedineční, a preto sa snažíme byť aj my kreatívni, flexibilní a dodávať riešenia, ktoré napĺňajú špecifické potreby našich zákazníkov tým najpokrokovejším spôsobom.

Našou víziou je konzistentne s našimi hodnotami a poslaním prinášať prostredníctvom našich aktivít, unikátnosti, kreativity, kvality, vedomostí z oblasti riadenia a vlastného rozsiahleho výskumu technológie tak, aby sme boli vnímaní ako líder v oblasti.
Snažíme sa premieňať svoje unikátne technológie do jedinečných riešení a služieb. Ľuďom a zákazníkom na celom svete chceme prinášať zásadné hodnoty podporujúce napĺňanie ich vízií a cieľov.

Používame patenty na jasné deklarovanie svojho vedúceho postavenia v oblasti a na ochranu svojich zákazníkov pred podobnými produktami vytvorenými inými stranami.

S využitím najnovších technológií, nástrojov, ústretového postoja, dedikovaného, profesionálneho a motivovaného personálu chceme neustále prejavovať maximálnu snahu pri zabezpečovaní podpory našim zákazníkom a partnerom. Transparentnosť, merateľnosť, pozitívny postoj k zmenám a chuť byť stále lepší nám umožňujú neobmedzený rast a priestor na zlepšovanie.

Svoje postavenie, rast a uznanie chceme dosiahnuť čestným a serióznym prístupom, a to nie len zo zákonného pohľadu, ale aj z pohľadu vyšších princípov a etiky. Procesy našej spoločnosti sú nastavené tak, aby sme neplnili iba kontrakty, ale aj očakávania, a to nielen zákazníkov a partnerov, ale aj našich zamestnancov, akcionárov a investorov.

Vážime si našich partnerov, akceptujeme ich spôsob podnikania a rešpektujeme právo partnerov na súkromie. Informácie, ktoré sú nám poskytnuté, používame len interne a len do takého rozsahu, aby sme zabezpečili ich spokojnosť. Tieto informácie neposkytujeme žiadnej tretej strane.

Tvorivosť a iniciatíva našich zamestnancov je základom našej sily. Sme si vedomí, že naše ciele naplníme len spoločnými silami, profesionálnym, kvalifikovaným a motivovanými zamestnancami na všetkých úrovniach. Vytvárame preto priestor pre vzdelávanie a sebarealizáciu zamestnancov v súlade so smerovaním spoločnosti. Snažíme sa poskytovať a neustále zlepšovať prostredie, priateľskú atmosféru, rast a uznanie.

Kladieme veľký dôraz na dosahovanie sociálnych a environmentálnych cieľov v rámci každodenných činností našej firmy. Preto sa zaväzujeme analyzovať a minimalizovať vznik environmentálnych rizík, nehôd a nežiadúcich udalostí, analyzovať a minimalizovať úrazovosť na pracoviskách.

Uvedomujeme si neustále a nečakane sa meniace prostredie, v ktorom pôsobíme, a preto kladieme dôraz na neustálu a opakujúcu sa analýzu rizík a príležitostí pri dosahovaní stanovených cieľov kvality pred odstraňovaním zistených nedostatkov.

Naša politika kvality je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Všetci riadiaci pracovníci spoločnosti uplatňujú politiku v praxi. K dodržiavaniu zásad uvedených v tejto Politike IMS sa zaväzuje vrcholové vedenie spoločnosti GA Drilling, a. s.

Environmentálna politika

V zmysle zásad trvalo udržateľného rozvoja sme sa rozhodli prijať záväzok vytvoriť, zdokumentovať, implementovať, udržiavať a neustále zlepšovať systém environmentálneho manažérstva podľa medzinárodnej normy ISO 14001:2015.

S cieľom vývoja, realizácie a každodennej práce s environmentálnym manažérskym systémom sme sa rozhodli prijať tieto základné zásady:

  • Dodržiavať požiadavky všetkých aplikovateľných právnych a iných noriem, ktoré sa organizácia zaviazala plniť, ktoré súvisia s činnosťou spoločnosti, pravidelne vyhodnocovať súlad s týmito požiadavkami a v prípade potreby prijímať účinné preventívne a nápravné opatrenia.
  • Preventívne predchádzať znečisťovaniu ovzdušia, vody, pôdy a nadmernému vytváraniu odpadov, pri zavádzaní nových technológií posudzovať možné vplyvy a riziká na životné prostredie.
  • Sústavne znižovať negatívne vplyvy procesov vykonávaných našimi spoločnosťami na životné prostredie, zabezpečovať zlepšovanie environmentálneho stavu, prevenciu znečisťovania a zlepšovať pracovné prostredie zamestnancov. Dbať o minimalizáciu negatívnych dopadov vlastných činností, výrobkov a služieb na životné prostredie.
  • Všetky inovácie, výskum a vývoj musia rešpektovať ochranu životného prostredia a brať do úvahy dopad účinku výrobkov na životné prostredie počas celého ich životného cyklu.
  • Pred zavedením nových technológií a výrobkov, ako i pri rozširovaní výrobnej kapacity brať ohľad na možné dopady týchto činností na životné prostredie a obyvateľstvo a využívať najlepšie dostupné technológie.
  • Neustálym vzdelávaním a výchovou zamestnancov zvyšovať a prehlbovať ich environmentálne povedomie a kvalitu nimi vykonávaných činností a tým zabezpečiť trvalé zlepšovanie úrovne ochrany životného prostredia.
  • Zisťovať nebezpečenstvá, identifikovať a vyhodnocovať riziká, analyzovať ich zdroje a príčiny vzniku a prijímať účinné opatrenia k prevencii rizík za účelom ich minimalizácie resp. eliminácie.
  • Dôslednou prevenciou predchádzať havarijným stavom, skoronehodám a iným rizikovým situáciám, ktorých dôsledky by mohli mať negatívny vplyv na životné prostredie.
  • Pravidelným preskúmavaním zavedeného systému environmentálneho manažérstva zabezpečiť trvalé zlepšovanie jeho efektívnosti.

Máme záujem etablovať sa na celosvetovej úrovni a preto je environmentálna politika záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti vo všetkých krajinách pôsobnosti. Všetci riadiaci pracovníci spoločnosti uplatňujú politiku v praxi. K dodržiavaniu zásad uvedených v tejto Politike IMS sa zaväzuje vrcholové vedenie spoločnosti GA Drilling, a. s.

Verejné obstarávanie

Aktuálne nemáme vyhlásené žiadne verejné obstarávania.