Online formulár pre obmedzenie spracúvania osobných údajov
V prípade, že nám nedostatok údajov o vás bráni postupu vybavenia žiadosti , vyzveme vás aby žiadosť doplnili alebo aby ste dostatočne preukázali svoju totožnosť, napríklad overili emailovú adresu alebo poskytli dátum narodenia. Ak nevyhoviete tejto výzve do 7 dní odo dňa jej doručenia, žiadosť odložíme a po 30 dňoch ju budeme považovať za bezpredmetnú a žiadosť odmietneme.
Ak sú žiadosti zjavne neodôvodnené alebo neprimerané, najmä preto, že sa opakujú môžeme za vybavenie žiadosti účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov. V krajnom prípade môžeme tiež odmietnuť žiadosti vyhovieť.