ASFEU – Centrum excelentnosti

Dňa 5. februára 2014 začala implementácia projektu základného výskumu s názvom Centrum excelentnosti pre plazmové vysoko-produktívne spracovanie materiálov a aditívne vytváranie štruktúr s kódom ITMS 26240120036, ktorý realizuje prijímateľ GA Drilling, a.s., spolu so svojimi partnermi Ecoland, s.r.o., Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied a CELIM Slovakia.

Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečenie know-how a potrebnej infraštruktúry v strategickej oblasti plazmového vysokoproduktívneho spracovania materiálov a aditívneho vytvárania štruktúr.

Projekt sa realizoval pomocou troch hlavných aktivít a dvoch podporných aktivít projektu. Trvanie projektu bolo 21 mesiacov, čo predstavovalo optimálnu dobu na dosiahnutie stanovených cieľov.

Projekt bol úspešne ukončený dňa 31. októbra 2015. Počas projektu sa nám postupne podarilo splniť všetky stanovené projektové ciele, dosiahnuť naplánované výstupy a taktiež naplniť projektové indikátory.

Na tento úspešne implementovaný projekt chceme nadviazať v budúcnosti implementovaním II. etapy tohto projektu, kde sa už budeme venovať priemyselnému výskumu a nadviažeme tak na základný výskum v tomto projekte.

Aktuálne prebieha päťročné obdobie udržateľnosti, počas ktorého sa bude projekt aj naďalej monitorovať.