FP7 – Spracovanie minerálov

V tomto výskumnom projekte sme sa zaoberali unikátnym výskumom využitia plazmových technológií pre odvodňovanie, sušenie a kalcináciu priemyselných minerálov, ktoré ťaží spoločnosť Imerys (hlavný partner projektu). Vďaka projektu sme zistili a overili, že plazmové technológie dokážu tieto procesy zabezpečiť.

Spoločnosť GA Drilling je členom konzorcia FP7 projektu STOICISM, skladajúcom sa zo 17 partnerov z 8 rôznych európskych krajín. Kľúčovými prispievateľmi k tejto multidisciplinárnej platforme sú univerzity, špecializované malé a stredné podniky & korporácie, obchodné združenia, ako aj výskumné ústavy aplikovaného výskumu.

Projekt STOICISM je zameraný na rozvoj udržateľných a inovatívnych riešení pre spracovanie minerálov a na spôsoby ako znižovať uhlíkovú stopu vybraných kalcinovaných priemyselných minerálov, čím sa zameria na celý dodávateľský reťazec od ťažby, cez zhodnotenie odpadov, až po optimalizáciu funkčnosti pre koncových užívateľov.