Výskum a vývoj nového plazmového frézovacieho systému PLASMABIT BHA pre účinné a ekologické uzatváranie vrtov a zavedenie nového produktu do produkčného procesu

V júni 2019 naša spoločnosť GA Drilling, a.s. začala ako prijímateľ implementovať projekt s názvom „Výskum a vývoj nového plazmového frézovacieho systému PLASMABIT BHA pre účinné a ekologické uzatváranie vrtov a zavedenie nového produktu do produkčného procesu“, s kódom ITMS2014+ 313012N944 spolu so svojimi partnermi Ústavom materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied a Žilinskou univerzitou v Žiline.

Hlavným cieľom projektu je výskum a vývoj plazmového frézovacieho systému PLASMABIT BHA, vykonať funkčné testy prototypu a následne zaviesť nový produkt do produkčného procesu. Náš nový produkt je určený na plazmové frézovanie čerpacieho potrubia (oceľovej rúry) s cieľom efektívnejšieho, ekonomickejšieho, bezpečnejšieho a najmä ekologickejšieho spôsobu tesného uzatvárania vyčerpaných ropných a plynových vrtov. PLASMABIT BHA bude vedieť bezkontaktne odstrániť časť čerpacieho potrubia a umožniť tak tesné uzavretie vrtu, ktoré zabráni úniku zostatkových ropných frakcií či plynu.

Projekt pozostáva zo 4 hlavných aktivít a z 1 podpornej aktivity. Celková dĺžka realizácie aktivít bude 36 mesiacov.

 

20. 9. 2019 – Záznam z prieskumu trhu – Služby patentového zástupcu bez správnych poplatkov
20. 9. 2019 – Záznam z prieskumu trhu – Správne poplatky spojené s ochranou práv duševného vlastníctva SK