Výskum a vývoj opto-elektronického meracieho a riadiaceho systému OEMRS vhodného pre nehostinné prostredia a zavedenie nového produktu do produkčného procesu v spoločnosti GA Drilling

V máji 2020 naša spoločnosť GA Drilling, a.s. začala ako prijímateľ implementovať projekt s názvom „Výskum a vývoj opto-elektronického meracieho a riadiaceho systému OEMRS vhodného pre nehostinné prostredia a zavedenie nového produktu do produkčného procesu v spoločnosti GA Drilling“, s kódom ITMS2014+ 313022U708. Projekt sa implementuje bez partnerov.

Hlavným cieľom projektu je priemyselný výskum a experimentálny vývoj opto-elektronického meracieho a riadiaceho systému OEMRS, ktorý by nahradil predošlú generáciu elektronického meracieho a riadiaceho systému využívaného v rámci tela plazmového zariadenia skúmaného spoločnosťou GA Drilling. Projekt zahŕňa výskum, zostavenie laboratórneho modelu zariadenia, funkčné testovanie, vývojovú fázu, nadväzujúce modifikácie vedúce k vytvoreniu prototypu výrobku a jeho následnú malosériovú produkciu po skončení projektu. Projekt taktiež zahŕňa aktivitu ochrany duševného vlastníctva vzniknutého pri výskume a vývoji zariadenia. Produkt OEMRS predstavuje hybridný elektronický merací a riadiaci systém, ktorý bude oproti konkurenčným meracím systémom inovovaný o optovláknovú meraciu a komunikačnú časť. Je určený na riadenie a snímanie procesov prebiehajúcich v plazmových vŕtacích a frézovacích zariadeniach a teda sa priamo dotýka efektívnejšieho, ekonomickejšieho a bezpečnejšieho vytvárania hĺbkových vrtov a taktiež ich ekologického uzatvárania po ukončení životnosti.

Projekt pozostáva zo 4 hlavných aktivít a z 1 podpornej aktivity. Celková dĺžka realizácie aktivít bude 36 mesiacov.