TSB – Kontinuálne paženie

Projekt nám umožnil vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti pre technológiu kontinuálneho spevňovania stien vrtu počas procesu vŕtania, pričom technológia bola založená na princípe natavovania čiastočiek horniny získaných z procesu vŕtania a ich upevňovanie na stenu vrtu v reálnom čase. Štúdia potvrdila, že táto technológia má potenciál, aby sa realizovala.

Spoločnosť GA Drilling v spolupráci s priemyselným partnerom Weatherford úspešne riešili projekt “Thermal Vitrification Casing while Drilling technology”.

Projekt bol zameraný na potrebu technologicky a ekonomicky efektívneho spôsobu in-situ vitrifikácie a produkcie paženia z okolitého materiálu a bol financovaný z Technology Strategy Board (TSB). Skúmaná technológia na rozdiel od súčasných prístupov je schopná pracovať paralelne s procesom vŕtania a zabezpečenie štruktúru vrtu a robustnosť pre transportné a prívodné materiály.

Hlavným cieľom 6-mesačného projektu bolo zmapovať technologický a trhový potenciál tejto novej technológie.

Projekt začal vo februári 2013 a bol úspešne ukončený v júli 2013 odovzdaním záverečnej správy a prezentáciou dosiahnutých výsledkov pred projektovým referentom.