Naše výskumné projekty

Naša spoločnosť je aktívna v programe Horizon 2020, cezhraničných projektoch, národných projektoch a v projektoch financovaných zo Štrukturálnych fondov Európskej únie. Implementovali sme nasledovné výskumné projekty:

MH SR – Opto-elektronický merací a riadiaci systém OEMRS

MH SR – Plazmový frézovací systém PLASMABIT BHA

FP7 – Spracovanie minerálov

TSB – Kontinuálne paženie

SIEA – Vŕtacia platforma

ASFEU – Vrtná technológia

ASFEU – Mechatronické systémy

ASFEU – Plazmotermické procesy

ASFEU – Centrum excelentnosti

ASFEU – Kompetenčné centrum

Investičné projekty

Firma GA Drilling získala návratnú formu financovania z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, z Operačného programu Výskum a inovácie.

SIH – investícia do spoločnosti GA Drilling