Koncom februára firma GA Drilling podpísala úverovú zmluvu so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou (SZRB) vo výške 1 milióna EUR.

Prostriedky sme použili na spolufinancovanie nákupu konkrétnych infraštrukúrnych častí potrebných na dobudovanie testovacieho pracoviska vysokotlakého vrtu. Svojimi podmienkami čerpania prináša SZRB finančne efektívne zdroje s odloženou splatnosťou splácania úveru až od roku 2020.

Slovenská záručná a rozvojová banka podporuje podnikanie na Slovensku v súlade s hospodárskou politikou štátu. Jej vlastníkom a jediným akcionárom je Ministerstvo financií SR. Zameriava sa predovšetkým na rozvoj malých a stredných podnikov.

back to top