Vedecká rada

Ing. Igor Kočiš

Ing. Igor Kočiš je špičkový vedecko-výskumný pracovník a inovátor v jednej osobe, ktorý má viac než 10-ročné skúsenosti v oblasti výskumu a vývoja plazmových technológií pre hĺbkovú geotermiu a ich využívania na dezintegráciu a frézovanie materiálov. Viac ako 10 rokov tiež pôsobil v oblasti IKT zameranej na bezpečnosť a šifrovanie dát. Vyštudoval Fakultu elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Je spolutvorcom rôznych výskumných stratégií a strategických dokumentov pre výskum a vývoj. V spoločnosti GA Drilling, a. s., postupne vybudoval multidisciplinárny tím špičkových a skúsených výskumných pracovníkov, schopných čeliť aj tým najnáročnejším výskumným výzvam. Je spoluautorom viacerých patentov z oblasti čistých technológií, obnoviteľných zdrojov energie ako aj z oblasti IKT. Ako špičkový výskumný pracovník má bohaté skúsenosti s projektami, priemyselného výskumu a vývoja, či už na národnej alebo medzinárodnej úrovni, ako aj s projektami spolufinancovanými zo štrukturálnych fondov EÚ. Bol poverený Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR zastupovaním Slovenskej republiky v rámci Európskej technologickej platformy v Bruseli.

Ing. Tomáš Krištofič

Ing. Tomáš Krištofič je špičkový vedecko-výskumný pracovník, s viac než 20-ročnými skúsenosťami vo výskume a vývoji v oblasti pulzných zdrojov pre plazmové vŕtanie, v technológiách pre geotermálne energie či IKT. Vyštudoval Fakultu elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Bol dlhoročným členom riadiaceho orgánu Európskej technologickej platformy Artemisia JTI zameranej na stratégiu výskumu a vývoja a inteligentných vstavaných systémov ako kľúčovej podmieňujúcej technológie pre najdôležitejšie priemyselné odvetvia. Ďalšie veľmi významné skúsenosti získal v predchádzajúcom pôsobení v IT spoločnosti, kde sa podieľal na špičkových technológiách pre obranu a šifrovanie dát. Je spolupôvodcom množstva patentov z oblasti technológií pre obnoviteľné zdroje a IKT. Podieľal sa na viacerých výskumných projektoch v Operačnom programe Výskum a vývoj, na výskumných projektoch v rámci 7. Rámcového programu Európskej únie, ako aj na množstve IKT projektov a rozličných interných projektoch. Vo viacerých z nich mal na starosti aj riadenie výskumno-vývojových tímov a usmerňovanie výskumu.

Ing. Ivan Kočiš, CSc.

Ing. Ivan Kočiš, CSc., je excelentný vedecko-výskumný pracovník, ktorý má viac než 45 rokov skúseností v oblasti IT a strojárstva, geotermálnej energie aj plazmových procesov, pričom pôsobil na vedúcich pozíciách vo veľkých podnikoch a úspešných startupoch. Spolupodieľal sa na tvorbe strategických dokumentov výskumu a má dlhoročné skúsenosti s usmerňovaním vedeckých tímov. Je pôvodca a spolupôvodca niekoľkých patentov z oblasti technológií pre obnoviteľné zdroje a v oblasti informačno-komunikačných technológií. Pôsobil dlhodobo ako hlavný výskumník aj v rôznych IKT spoločnostiach, kde zodpovedal za stratégiu výskumu a vývoja a pôsobil ako zástupca na Európskych technologických platformách. V roku 1974 mu bol udelený Laureát štátnej ceny za rozvoj vedy a techniky. Získal národnú cenu Českeslovenska za prínos v oblasti výskumu a vývoja. Pred rokom 1989 riadil oddelenie výskumu a vývoja robotiky a automatizácie na Ústave technickej kybernetiky SAV. V rámci pôsobenia na Ústave kybernetiky SAV sa venoval výskumu robotiky, senzoriky a mikroprocesorových systémov. V rokoch 1990-1992 bol poradca pre vedu a inovácie predsedu FZ ČSFR Alexandra Dubčeka. V rokoch 1992 až 2000 dosiahol ako riaditeľ spoločnosti INFOTRANS vedúce postavenie na slovenskom trhu v oblasti bezpečnosti. V roku 2007 bol členom zboru poradcov premiéra SR pre oblasť inovácií a bol spoluautorom stratégie SR v tejto oblasti. Ako špičkový výskumný pracovník sa podieľal na viacerých výskumných projektoch v Operačnom programe Výskum a vývoj, 7. Rámcového programu Európske únie, ako aj na ďalších interných projektoch.

Mgr. Ľuboš Slovák, M.A.

Mgr. Ľuboš Slovák, M.A., je skúsený senior projektový manažér a projektový riaditeľ. Podieľal sa na príprave viacerých úspešných projektov v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a 7. Rámcového programu Európskej únie a rovnako aj na ich implementácii. Vyštudoval odbor Medzinárodné vzťahy a diplomacia na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Neskôr si vzdelanie rozšíril na Univerzite v Bonne v Nemecku. V spoločnostiach, kde pôsobil, mal na starosti najmä podávanie projektových žiadostí, koordináciu partnerov v projekte, zazmluvňovanie schválených projektov, prípravu a podávanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ a následných monitorovacích správ, reportovanie výsledkov EK a RO/SORO, ale taktiež aj aktívne oslovovanie a získavanie projektových partnerov.

Dr. Ing. František Simančík

Dr. Ing. František Simančík je odborník na neželezné kovy, kompozity a technológie ich výroby a spracovania. Ako hlavný koordinátor viedol množstvo výskumných projektov. V úlohe koordinátora pôsobil aj v piatich projektoch zo štrukturánuch fondov EÚ, výsledkom ktorých je Centrum excelentnosti pre výskum kompozitov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie v Bratislave (CEKOMAT) a Inovačné centrum pre ľahké kovy a kompozity (Inoval) v Žiari nad Hronom. Je spoluautorom viac ako 300 odborných publikácií a spoluautor 30 udelených patentov.

Informácie o projekte

Spoločnosť GA Drilling, a. s. je súčasťou konzorcia partnerov, ktorí sa spoločne v tomto projekte venovali výskumu plazmového vysoko-produktívneho spracovania materiálov a aditívneho vytvárania štruktúr. V rámci projektu sme vytvorili organizačnú štruktúru Centra excelentnosti a rovnako sa zabezpečila aj prístrojová infraštruktúra a personálne kapacity na vykonanie náročných výskumných úloh.

„Vďaka realizácii tohto projektu sme sa utvrdili o skutočnosti, že práve kooperácia viacerých subjektov s rôznou príbuznou špecializáciou a znalosťami je tou najlepšou cestou pri realizácii náročného a komplexného projektového výskumu v oblasti plazmového spracovania materiálov a aditívnej tvorby štruktúr. Rozsiahle poznatky a nové informácie, ktoré sme v projekte získali, umožňujú pokračovať v tejto výskumnej ceste aj z dlhodobého hľadiska. Navyše je na týchto poznatkoch je možné stavať aj ďalšie vedeckovýskumné projekty, ktoré budú mať potenciál priniesť globálne využiteľné know-how v uvedených oblastiach výskumu.“
Ing. Igor Kočiš, garant projektu

Stav poznatkov a výskumu využitia vysokoenergetickej termálnej plazmy je daný najmä výsledkami vývoja plazmových generátorov pre kozmický výskum, dezintegráciu odpadov, metalurgiu, nanášanie ochranných pokrytí a tiež výskumom jadrových technológií, najmä fúzie. Dnes sa pozornosť výskumu sústreďuje na procesy s vysokou hustotou tepelného toku a na generátory tepelnej plazmy nielen s veľkou mernou hustotou tepelného toku, ale aj s veľkou plochou pôsobenia na spracovávaný materiál. Podstatné pokroky z hľadiska poznania a optimalizácie procesov boli už vo svete dosiahnuté v oblasti plazmového zvárania, rezania kovových materiálov, kde sa spracovávaný vodivý materiál podieľa na generovaní plazmy. Zvlášť aktuálny je výskum plazmového spracovania nevodivých materiálov, napr. špeciálnych keramík, spracovanie a vysoko produktívne generovanie nevodivých nanopráškov a štruktúr. Do tejto kategórie patrí aj plazmová dezintegrácia materiálov, napr. pri vŕtaní plazmou v geologických formáciách bez ohľadu na tvrdosť hornín, čo je unikátna vlastnosť použitia termálnej plazmy. Aditívne vytváranie štruktúr blízkych konečnému tvaru sa vyznačuje nízkou produktivitou a nízkymi selektívnymi tepelnými tokmi, sériovými trajektóriami (laser) a nízkymi objemami tvoreného objemu za časovú jednotku.

Len pri detailnom poznaní základných vlastností plazmy a plazmotvorného média, interakcie plazmy s rôznymi materiálmi, tepelných procesov spojených s jej generovaním a s ňou samotnou, ale aj závislostí medzi mierou tepelného a ionizujúceho pôsobenia plazmy či vlastností rôznych materiálov a rýchlosťou spracovania rôznych materiálov možno hovoriť o splnení predpokladov na ďalší výskum v tejto oblasti. Z uvedených dôvodov je nutné takýto zložitý výskum realizovať s multidisciplinárnym tímom, s využitím špičkových laboratórnych prístrojov a počítačových metód.

Konzorcium, ktoré sa podieľalo na tomto projekte, dokázalo realizovať náročný výskum a získať nové informácie, poznatky a know-how z uvedených oblastí, a to najmä vďaka spolupráci subjektov s príbuznou špecializáciou a expertízou.

Informácie o projekte:

Dátum začatia realizácie projektu: 05. 02. 2014
Dátum skončenia realizácie projektu: 31. 10. 2015
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 3 144 702,80 €
Miesto realizácie projektu:
Vápenka 4, Bratislava – Devínska Nová Ves
Dúbravská cesta 9, Bratislava – Karlova Ves

Ciele projektu

Cieľ projektu:
vysokoproduktívneho spracovania materiálov a aditívneho vytvárania štruktúr.

Špecifické ciele projektu:

 • Výskum efektívneho spracovania materiálov pomocou termálnej plazmy
 • Výskum materiálov a technológií pre aditívne vytváranie štruktúr
 • Zriadenie centra excelentnosti nadnárodného významu a nákup potrebnej infraštruktúry

Partneri

Prijímateľ:

  GA Drilling, a. s.

Partneri:

 • Ecoland s.r.o.
 • CELIM Slovakia
 • Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied

Aktivity projektu

 • Výskum v oblasti materiálov a technológií pre generátory termálnej plazmy
 • Objasnenie hlavných fyzikálnych parametrov, princípov a vzájomných súvislostí v oblasti plazmového spracovania rôznych materiálov
 • Výskum v oblasti materiálov a technológií pre aditívne vytváranie štruktúr
 • Objasnenie hlavných fyzikálnych parametrov, princípov a vzájomných súvislostí v oblasti výskumu materiálov a technológií aditívneho vytvárania štruktúr
 • Zriadenie centra excelentnosti nadnárodného významu a jeho vedecké riadenie/vedecká prevádzka
 • Zabezpečenie infraštruktúry pre realizovanie výskumu v oblasti materiálov a technológií pre generátory termálnej plazmy a pre realizovanie výskumu v oblasti materiálov a technológií pre aditívne vytváranie štruktúr

Výstupy projektu

 • Al-limestone composite coatings prepared by CS process, KOLLAROVIČOVÁ, Andrea – BERONSKÁ, Naďa – ŠTEFÁNIK, Pavol – IŽDINSKÝ, Karol, ISSN 1847-7917. Mechanical Technologies and Structural Materials 2015 : International conference. Split, Croatia, September 24-25, 2015. Proceedings. – Split : Croatian Society for Mechanical Technologies
 • Technológia prípravy kovových kompozitných materiálov metódou „cold spray“, BERONSKÁ, Naďa – KOLLAROVIČOVÁ, Andrea – ŠTEFÁNIK, Pavol – IŽDINSKÝ, Karol, ISSN 1337-8996. Technológ 2015
 • Frézovanie a vŕtanie elektrickou plazmou, HORVÁTH Gabriel, GEBURA Marek, Gajdošová Veronika, KUČERA Marek, ISSN 1335-4000. Quark 2015
 • Výskum aditívneho vytvárania štruktúr pomocou technológie studeného naprašovania v podmienkach vysokých protitlakov, GEBURA Marek, GAJDOŠOVÁ Veronika, LONGAUER Jaroslav, POLJAK Silvester, ISSN 1337-8996. Technológ 2015
 • Al-limestone and Al-granite composites prepared by cold spraying, KOLLAROVIČOVÁ, Andrea – BERONSKÁ, Naďa – ŠTEFÁNIK, Pavol – IŽDINSKÝ, Karol, ISBN 978-80-553-2547-7. METALLOGRAPHY´16 : 16th International Symposium on Metallography and Materials Science. Stará Lesná, High Tatra Mountains, Slovak Republic, 20th – 22th April 2016. Abstract Booklet. – Košice : Institute of Materials, Faculty of Metallurgy, Technical University of Košice
 • Microstructure and Erosion Resistance of Zirconium Diboride Ceramics Infiltrated by Pure Copper, BERONSKÁ, Naďa – ŠTEFÁNIK, Pavol – KAVECKÝ, Štefan – OPÁLEK, Andrej – KOLLAROVIČOVÁ, Andrea – NAGY, Štefan – IŽDINSKÝ, Karol, ISBN 978-80-553-2547-7. METALLOGRAPHY´16 : 16th International Symposium on Metallography and Materials Science. Stará Lesná, High Tatra Mountains, Slovak Republic, 20th – 22th April 2016. Abstract Booklet. – Košice : Institute of Materials, Faculty of Metallurgy, Technical University of Košice
 • Microstructure and Erosion Resistance of Zirconium Diboride Ceramics Infiltrated by Pure Copper, BERONSKÁ, Naďa – ŠTEFÁNIK, Pavol – KAVECKÝ, Štefan – OPÁLEK, Andrej – KOLLAROVIČOVÁ, Andrea – NAGY, Štefan – IŽDINSKÝ, Karol, ISSN 0255-5476. Materials Science Forum 2017. – Zürich : Trans. Tech. Publications
 • Nanocomposite SAC solders: morphology, electrical and mechanical properties of Sn–3.8Ag–0.7Cu solders by adding Co nanoparticles, YAKYMOVYCH, A. – PLEVACHUK, Yu. – ŠVEC, Peter – JANIČKOVIČ, Dušan – ŠEBO, Pavol- BERONSKÁ, Naďa – NOSKO, Martin – OROVČÍK, Ľubomír – ROSHANGHIAS, A. – IPSER, H., ISSN 0957-4522. Journal of Materials Science: Materials in Electronics 2017
 • OPÁLEK, Andrej – BERONSKÁ, Naďa – DVORÁK, Tomáš – ŠTEFÁNIK, Pavol – NAGY, Štefan – NOSKO, Martin, Cu-ZrB2 composites prepared by gass pressure infiltration, ISBN 978-96-305-9917-7. Book of abstracts. FEMS JUNIOR EUROMAT CONFERENCE 2018

Fáza udržateľnosti

Jednotliví partneri v období udržateľnosti aj naďalej realizujú nezávislý výskum a vývoj v uvedených oblastiach, propagujú realizovaný výskum a získané poznatky pre laickú, ako aj odbornú verejnosť, a zúčastňujú sa na aktivitách, vďaka ktorým sa tieto poznatky šíria ďalej. Nadobudnuté prístrojové vybavenie sa využíva na výskumné účely.

Publicita projektu

Projekt sme prezentovali laickej aj odbornej verejnosti na viacerých podujatiach, z ktorých vyberáme:

 • Európska noc výskumníkov 2016
 • Researchers Night
 • Návšteva zo sveta čistých technológií a Singularity University
 • geothermal energy
 • Prezentácia realizovaného výskumu pre študentov STU
 • Geothermal anywhere drilling
 • STUBA Green Team in Labs of the Centre of Excellence
 • geothermal energy
 • Podpredseda Európskej komisie navštívil Centrum excelentnosti
 • Maros Sefcovic in GA Drilling
 • Workshop pre slovenské talenty z britských univerzít
 • geothermal energy
 • Európska noc výskumníkov 2017
 • Geothermal Anywhere
 • Doktorandka z fyziky realizuje výskum v laboratóriách Centra excelentnosti
 • Geothermal anywhere drilling
 • Európska noc výskumníkov 2017
 • Plasma drilling

Zmluvy

Zmluva: Centrum excelentnosti pre plazmové vysokoproduktívne spracovanie materiálov a aditívne vytváranie štruktúr
Dodatok č. 1: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodatok č. 2: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodatok č. 3: Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Laboratóriá

Výskumné laboratóriá partnera CELIM Slovakia

Infraštruktúra výskumných laboratórií partnera CELIM Slovakia

Partner CELIM Slovakia počas posledných rokov kreoval a dopĺňal svoje špičkové výskumné laboratóriá, vďaka ktorým je možné realizovať plnohodnotný nezávislý výskum v oblasti plazmy na Slovensku. Z Operačného programu Výskum a vývoj sa partnerovi podarilo zrealizovať viacero výskumných projektov, vďaka ktorým sa mu podarilo zriadiť špičkové výskumné laboratória. K týmto inovačným technológiám má voľný prístup široká skupina vedcov a inovátorov, ktorí vo verejnom záujme chcú uskutočňovať nezávislý výskum. Chceme zdôrazniť, že je prísne zakázané používať uvedenú projektovú infraštruktúru na aktivity, ktoré by mali hospodársky charakter. Vďaka vlastným finančným prostriedkom partnera sa mu darí tieto špičkové laboratórne prístroje dopĺňať o nové zariadenia.

Informovanosť a dostupnosť informácií

Z dôvodu uskutočňovania výskumných aktivít partnera CELIM Slovakia na báze všeobecného verejného prospechu ako aj na fakt, že disponuje špičkovou výskumnou infraštruktúrou, chceme vo verejnom záujme proaktívne informovať odbornú ako i laickú verejnosť o výsledkoch realizovaného výskumu. Taktiež si partner kladie za cieľ, aby táto špičková výskumná infraštruktúra bola prístupná na uskutočňovanie nezávislého výskumu vo verejnom záujem všetkým študentom, doktorandom, postdoktorandom, vedcom či inštitúciám realizujúcich výskum. Pokiaľ by bol záujem o uskutočnenie vlastného nezávislého výskumu v týchto špičkových laboratóriách zameraných na oblasť plazmových procesov, plazmového spracovania materiálov na uvedenej infraštruktúre, kontaktuje prosím partnera CELIM Slovakia cez nasledovný mail: info@celim.sk.

Galéria laboratórií partnera CELIM Slovakia

 

  • geothermal energy drilling

Prístroje zakúpené partnerom CELIM Slovakia v rámci projektu s ITMS kódom 26240120036

Novinky

Najväčší festival vedy opäť odkryl nenápadný pôvab plazmy

28. septembra 2018

Spoločnosť GA Drilling ako pravidelný účastník Európskej noci výskumníkov aj tento rok ukázala výsledky svojej práce. Okrem iných úspechov prezentovala výskum v rámci projektu Centra excelentnosti.
Verejnosť i profesionálna komunita mala možnosť dozvedieť sa informácie o nových poznatkoch z oblasti generovania plazmy a aditívnej tvorby štruktúr.
Mnohí odborníci, ale aj deti nám kládli náročné otázky, na ktoré sme im dali najlepšie možné odpovede, a to priamo od riešiteľov zapojených do projektu.

Doktorandka z fyziky realizuje výskum v laboratóriách Centra excelentnosti

18. júla 2018

Slavomira Stefkova je doktorandkou v odbore fyzika na Imperial College London. Od júla u nás stážuje na oddelení vývoja plazmových generátorov. Spolu s našimi odborníkmi sa venuje spracovaniu a analýze dát z testov. Okrem toho aktívne spolupracuje s expertmi Centra excelentnosti a využíva špičkové infraštruktúrne vybavenie pri práci na svojom školskom projekte. „Najviac ma zaujala možnosť robiť zaujímavú fyziku, teda skúmať plazmu pod vysokým tlakom.” Svoju výskumnú stáž zatiaľ hodnotí pozitívne: „Ľudia sú super, práca je zaujímavá, porady sú efektívne, každý test má svoj zmysel.“

Prezentácia realizovaného výskumu pre študentov STU

23. marca 2018

Dávame šancu ľuďom s drajvom. A práve ten sa snažíme nakopnúť aj tým, že vzdelávame o našej technológii už študentov na univerzitách alebo ju prezentujeme naživo, priamo v našom technologickom centre. Utorkové prednášky kolegov Rastislava Vyletela a Milana Ďuricu pre študentov FEI STU BA o elektrickej plazme zaujali. Študenti sa tiež zastavili v špičkových laboratóriách vybudovaných v rámci projektu Centra excelentnosti, kde sa zaujímali hlavne o možnosti využitia tejto infraštruktúry pre ich nápady v rámci školských výskumných projektov.

#engineering #university #PLASMABIT #CentreOfExcellence

STUBA Green Team v laboratóriách Centra excelentnosti

22. marca 2018

Radi pomáhame neziskovým študentským organizáciám, ktoré sa zapájajú do výskumných a vývojových projektov. Študentský tím pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave Stuba Green Team je jedným z nich. V rámci laboratórií Centra excelentnosti sme im umožnili testovať súčiastky potrebné na výrobu auta na špičkovej prístrojovej infraštruktúre a tiež jeho jazdné kvality v našej hale. Tešíme sa z nadšencov aj v našich radoch, ktorí tímom pomáhajú.

#stubagreenteam #university #PLASMABIT #CentreOfExcellence

Podpredseda Európskej komisie navštívil Centrum excelentnosti

5. januára 2018

Včera sme v GA Drilling privítali vzácnu návštevu – podpredsedu Európskej komisie zodpovedného za energetickú úniu Maroš Šefčovič.
S CEO Igorom Kočišom a jeho tímom hovorili o možnostiach spolupráce pri rozvoji hornonitrianskeho regiónu, ktorý potrebuje nový ekonomický model.
Následne ho Igor Kočiš previedol aj po priestoroch Centra excelentnosti, kde ho zaujalo hlavne materiálové laboratórium a prezentované vzorky.

#sitevisit #technology #uppernitra #PLASMABIT #CentreOfExcellence

Workshop pre slovenské talenty z britských univerzít

21. decembra 2017

Talentovaní slovenskí študenti Marco, Peter, Barbora a Samo, ktorí študujú na univerzitách vo Veľkej Británii, spoznali GA Drilling na akcii Night Of Chances Nexteria London. Tentoraz nás prišli pozrieť do našej bratislavskej pobočky a v rámci ich návštevy zavítali aj do priestorov Centra excelentnosti, kde diskutovali s Ing. Marekom Geburom, PhD., o realizovanom výskume, prezreli si materiálové laboratórium a vyskúšali si prácu so špičkovým mikroskopom.

#science #nighofchances #PLASMABIT #CentreOfExcellence

Centrum Excelentnosti sme prezentovali aj na Európskej noci výskumníkov 2017

29. septembra 2017

Spoločnosť GA Drilling, a.s., sa aj v tomto roku zapojila do Európskej noci výskumníkov.
Okrem plazmovej technológie sme prezentovali aj výskum konzorcia, zapojeného do projektu Centra excelentnosti.
Laická, ako aj odborná verejnosť tak mala možnosť získať informácie nielen o výsledkoch projektu, ale aj o jeho pokračovaní vo fáze udržateľnosti.

#researchersnight #science #PLASMABIT #CentreOfExcellence

Návšteva zo sveta čistých technológií a Singularity University

27. februára 2017

Bolo pre nás potešením privítať dnes významných hostí z clean-tech sveta a zo Singularity University, a ukázať im naše Technologické centrum a laboratóriá. Táto významná návšteva taktiež zavítala aj do priestorov Centra excelentnosti, kde sme im prezentovali výsledky výskumu plazmového spracovania materiálov a aditívnej tvorby štruktúr. Cez ochranné okuliare si pozreli experiment, pri ktorom došlo k interakcii plazmy so vzorkou horniny a podľa fotky je vidieť, že sa im to páčilo!

#singularity #cleantech #technology #PLASMABIT #CentreOfExcellence

Európska noc výskumníkov 2016 s tímom zapojeným do výskumu technológie PLASMABIT

30. septembra 2016

Počas európskeho festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2016 v Bratislave spoločnosť GA Drilling prezentovala svoj výskum realizovaný v rámci projektu Centra excelentnosti. Náš prezentačný stánok si získal pozornosť mnohých ľudí z laickej, ako aj odbornej verejnosti.

#researchersnight #science #PLASMABIT #CentreOfExcellence