Online formulár pre prenos osobných údajov
ŽIADAM prevádzkovateľa osobných údajov o PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV, ktoré sa ma týkajú, a to:
Ak nám nedostatok údajov o Vás bráni pri vybavení žiadosti, vyzveme Vás, aby ste žiadosť doplnili, alebo aby ste dostatočne preukázali svoju totožnosť, napríklad overili emailovú adresu alebo poskytli nám dátum narodenia. Ak nevyhoviete tejto výzve do 7 dní odo dňa jej doručenia, žiadosť odložíme a po 30 dňoch ju budeme považovať za bezpredmetnú a žiadosť odmietneme.

Ak sú žiadosti zjavne neodôvodnené alebo neprimerané, najmä preto, že sa opakujú, môžeme za vybavenie žiadosti účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov. V krajnom prípade môžeme tiež odmietnuť žiadosti vyhovieť.